Connect with us

วิธีขอหวย

เปิดเลข ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย ให้เข้า

Published

on

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

เปิดตำนาน “พระอุปคุต” หมั่นบูชาจะบังเกิดโชคลาภ

เชื่อกันตามประวัติกล่าวว่า ท่านเป็นบุตรของเศรษฐีของเมืองมฤรา ริมฝั่งแม่น้ำยมนา เกิดหลังพระพุทธองค์ปรินิพานแล้ว 200 ปี แต่เนื่องจากบิดาได้เคยสัญญาก่อนที่จะมีบุตรต่อพระสาณวารี ว่าหากมีบุตรชายจะให้ออกบวช จนกระทั้งได้บุตรชาย (พระอุปคุต) เมื่อถึงอายุบวชท่านก็ได้ออกบวชหลังจากออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาพระอุปคุตได้บำเพ็ญธรรมตามรอยพระพุทธองค์และได้บำเพ็ญอยู่ใต้ท้องทะเล หรือสะดือทะเล จากนั้นไม่นานในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ในครั้งนั้นพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงเนื่องจาก มีกลุ่มชาวบ้านแฝงมาอาศัยผ้าเหลืองหากิน ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธาในพระศาสนา ในครั้งนั้นพระเจ้าอโศกมหาราช พระราชดำรัสที่จะชำระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ตามเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางการดำเนินแนวทางไว้ให้ จึงทรงสร้างพระสถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 84,000 องค์ครั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้ว ทรงมีพระราชประสงค์จะจัดการฉลองสมโภชองค์ พระมหา-เจดีย์ ให้สมพระราชศรัทธา โดยจะจัดฉลองเป็นเวลาถึง7 ปี 7 เดือน 7 วัน ทรงเห็นว่า งานสมโภชพระมหาธาตนี้เป็นงานใหญ่ เกรงว่า จะมีอันตรายและมีปัญหาต่างๆพระองค์ทรงขอให้คณะสงฆ์หาทางช่วยป้องกันเหตุต่างๆโดยขอให้คัดเลือกพระเถระผู้สามารถมาช่วยป้องกันภัยอันตราย เมื่อพระเถระเข้าญาณพิจารณา ก็ทราบด้วยญาณของตนว่า เนื่องในงานสมโภชพระมหาเจดีย์ครั้งนี้ภัยจะเกิดขึ้น ต่างก็หาวิธีแก้ไขต่างๆ จึงได้ทำการปรึกษากับคณะสงฆ์ เลขมงคล พระสงฆ์ทั้งปวงจึงกล่าวว่า “พระอุปคุตที่จำศีลอยู่กลางสะดือทะเล เป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตครอบแก้วคลุมตนไว้ ควรที่มหาบพิตรจะไปอารา-ธนามาดูแลละป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น”พระองค์ทรงทราบความจึงขอให้คณะสงฆ์ ไปทำการอาราธนา พระเถระทั้งหลายจึงให้พระภิกษุหนุ่ม 2 รูปผู้ทรงอภิญญาสมาบัติไปอาราธนาพระอุปคุต (ชื่อเต็มว่าพระกีสนาคอุปคุตมหาเถระ) มาสู่ที่ประชุม พระภิกษุ2 รปนั้น จึงเข้าญาณสมาบัติระเบิดน้ำลงไปหาท่านพระอุปคุตแล้วแจ้งให้ทราบว่า “บัดนี้คณะสงฆ์ทั้งหลายมีเถรบัญชาให้ข้าพเจ้าทั้งสองมาอาราธนาพระคุณท่าน ไปร่วมการประชุมเพื่อปรึกษางานพระพุทธศาสนา”พระอุปคุตเถระทราบสังฆบัญชาเช่นนั้น คิดว่าจะต้องไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ จะขัดคณะสงฆ์ไม่ได้ ต้องเคารพอำนาจแห่งหมู่สงฆ์ และงานนี้ก็เป็นงานพระพุทธศาสนา จากนั้นพระอุปคุตเถระจึงบอกภิกษุ 2 รูปนั้นว่า”ท่านจงกลับไปก่อนเถิด เราจะตามไปทีหลัง” พระภิกษุหนุ 2 รูป นั้นกราบลาเดินทางล่วงหน้ามาก่อน พระอุปคุตจึงเข้าญาณสมาบัติมาถึงสำนักพระเถรานเถระทั้งหลาย ก่อนภิกษุหนุ่ม 2 รูป พระสงฆ์เถระประชุมสงฆ์จึงกล่าวแก่พระอุปคุตว่า “คณะสงฆ์จะลงทัณฑกรรมแก่ท่าน เพราะความผิดที่ทนไม่มาร่วมสังฆกรรม ทำอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์ร่วมกับคณะสงฆ์ “พระอุปคุตจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีรับทัณฑกรรมที่คณะสงฆ์จะลงโทษ”พระสงฆ์เถระในที่ประชุมสงฆ์แล้วว่า “บัดนี้พระยาศรีธรรมาโศกราช ทรงปรารถนาจะทำการสมโภชพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุ 84,000 องค์ ที่ทรงสร้างไว้ในชมพูทวีปทั้งหมด ต้องใช้เวลาถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ใหสมพระราชศรัทธ แต่เกรงว่าการสมโภชนั้นจะไม่พ้นภัยเกรงพญามารจะขัดขวางทำลายไให้พระราชพิธีสมโภช แทงหวย นั้นดำเนินไปด้วยดีพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช แทงหวย ตรัสให้คุณะสงฆ์ช่วยป้องกัน พระอุปคุต จึงถาม “พระคุณเจ้าทั้งหลายแจ้งมาว่า จะให้ข้าพเจ้าทำประการใด” พวกเราไม่มีใครสามารถจะช่วยได้ เห็นแต่ท่านผู้เดียวเท่าพระอุปคุตจึง ก้มลงกราบแล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้ายินดียอมรับทัณฑกรรม” เมื่อได้ผู้ป้องกันภัยอันตรายในการบำเพ็ญกุศลแล้ว คณะสงฆ์โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธานจึงถวายพระพรให้ พระเจ้าศรีธรรมาโศก-ราชๆ ทรงโสมนัสยิ่งนักนั้นอีก แล้วมาเพื่อป้องกันภัยในครั้งนั้น จากนั้นข่าวการสมโภชพระมหาธาตุก็ได้กระจายไปทั่ว ครั้งต่อมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นองค์พระอุปคตมหาเถระแล้วก็หนักพระทัย เพราะท่านมีร่างกายผ่ายผอมและทรงเล็กมาก พระองค์จึงทดสอบโดยเมื่อครั้นรุ่งช้าทอดพระเนตรเห็นพระอุปคุตเดินไปบิณฑบาตทรงมีพระราชบัญชาสั่งให้พนักงานเลี้ยงช้าง ปล่อยช้างตกมันไล่พระอุปคุตเพื่อทดสอบพระอุปคุตมหา เถระเห็นช้างวิ่งไล่มาข้างหลัง จึงเข้าญาณสมาบัติอธิษฐานจิตให้ช้างตัวนั้น แข็งประดุจหินไม่อาจขยับเขยื้อนได้ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทอดพระ-เนตรเห็นดังนั้น จึงทรงขอขมาและทรงพอพระทัยยิ่งนักเกิดความคารพนับถือพระมหาเถระอุปคุตเป็นอันมากครั้นได้มงคลฤกษ์จึงเริ่มบุญพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์ตามพระราชประสงค์ครั้งพญามารรู้ข่าวจึงคิดจะหยุดงานสมโภช ตำนานกล่วว่า พญามาร หรือ พญาวัสวดีมาราธิราช ซึ่งเป็นตนเดียวกับที่ขัดขวางพระพุทธองค์ครั้งบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสใต้ตันพระศรีมหาโพธิ์ คิดจะทำลายพิธีนั้น จึงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้บังเกิดมหาวาตพายุอย่างร้ายแรง มีกำลังพัดมาประหนึ่งจะถล่มแผ่นดินให้ทลาย แทงหวย พระอุปคุตถระเห็นอากาศวิปริตอย่างนั้นทราบซัดด้วยญาณอันประเสริฐของท่าน ว่า บัดนี้พญามารมาทำลายแล้วท่านจึงเข้าญาณสมาบัติโดยพลัน อธิษฐานให้เกิดเป็นลมเหมือนกัน แต่ลมของพญามารก็พ่ายแพ้ พญามารก็แผลงฤทธิ์ใหม่ เป็นลมกรด เป็นเพลิง เป็นทรายเพลิงเร่าร้อนด้วยไฟ และประการอื่นอีกหลายอย่างเพื่อทำลายพิธีฉลองสมโภชองค์พระมหาเจดีย์จนพญามารเกิดโทสะแรงกล้าพยายามจะทำลายล้างพระมหาเถระ จึงได้ปรากฏตัวเป็นพญามาร ทำนายฝัน

 

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเรนะ วิยากะโตมารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร นะมัส

สิตะวา ปะติฏฐิโต อะทัง วันทามิ อิทาเนวะ อปะคุตตังจะ มาหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิรัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุม ฯ

 

เลขมงคล หรือ (แบบย่อ)

โสระโห ปัจจะ ยาทิมปิ มะหาลาภัง ภะวันตุม ฯอุปะคตโต จะ มะหาเถโร ยักขาเทวา นะระปูชิโต

(เกิดโชคลาภและคุ้มกันภัยภิบัติอันตรายทั้งปวง) เลขนำโชค

 

คำบูชาพระมหาอุปคุต นโม ๓ จบ

พระมหาอุปคุตโต พระมหาอุปคุตตัง จะมหาเถโร สัพเพชะนา พะหูชะนา อิถีชะนา มามังพุทธะจิตตัง จะ

มหาลาโภ พุทระธัมโม จะมหาลาภัง พุทธะสังฆัง จะมหาสัจจัง สัพพะลาภัง ภะวันตุม ฯ

อุปคุตตะ จะมหาเถโร สัพพะเสน่หาปุพชิโต โสระโทอุปะคุตะ ปัจจะย ธิมะหิ อุตตะโม โทติ สัพพะทุกขะ

สัพพะภะยะ สัพพะโรค พุทธ ธัมมา สังฆา อานุภาเวนะ วินาสสันติ ฯ

(นิยมสวดบูชาพระบัวเข็ม หรือ พระธาตุอุปคุต)

 

คำบูชาขอลาภพระอุปคุต เลขนำโชค

มหาอุปคุตโต จะมหาลาโภ พุทโรลาภัง สัพเพชะนาพะหูชะนา ราชาปริโส อิถีโยมานัง นะโมโจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปียังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุม ฯเอหิจิตติ จิตตังพันธะนัง อปะคุตะ จะมหาเถโร พุทธะสาวะกะอานุภาเวนะมาระวิชะยะนิะภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตนัม มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปียังมะมะอิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสตัง อุปัจสะอิ ฯ เลขนำโชค

 

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

 

วิธีสวดขอลาภ ทำนายฝัน

ให้จุดธูปเทียนบูชา พร้อมกับดอกไม้หอม เครื่องหอมน้ำหอมต่างๆ เทหยดใส่ในขันน้ำมนต์ ณ ที่บูชาพระในร้านค้าขาย หรืออาคารสำนักงาน แล้วอธิษฐานขอให้กลิ่นควันรูปเทียน ลมพัดไปทางไหน ของให้ดลใจผู้คนเข้ามาอุดหนุนตลอด ขอให้ดำเนินกิจการด้วยความราบรื่น มีความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เมื่ออธิษฐานจุดรูปเทียนบูชาแล้ว ให้สวด นะโม 3 จบ และสวดคำบูชาขอลาภพระอุปคุต 1 จบ แล้วทำน้ำมนต์สวดด้วย คำบูชาขอลาภพระมหาอุปคุต อีก 1 จบ เสร็จแล้ว เอาน้ำมนต์ประพรมร้านค้และสินด้ในร้านค้าหรือทำธุรกิจก็ให้เอาน้ำมนต์ประพรมภายในสำนักงานและอุปกรณ์ต่างๆเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจนั้นทั้งหมด เลขนำโชค

 

คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร

นโม ๓ จบมหาอุปคุตโต มหาอุปคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะพุทรังกเถโร ธัมม้ทะเถโร สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตังอุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ ฯ เลขนำโชคสิทธิ์มาก เสกด้วยสายสิญจน์ทำเป็นมงคลสวมคอ หาก คาถาพระมหาอุปคุตผูกมาร มีอานุภาพความศักดิ์ปลุกเสกครบ 108 ครั้ง สามารถป้องกันภูตผีปีศาจทั้งปวงและป้องกันอุปัทวอันตรายต่างๆ ถ้าเสก 3 – 7 คาบ ผกคอหรือคล้องคอคนถูกผีเจ้าเข้าสิง จะเจ็บปวดร้องครวญครางโหยหวยอย่างน่เวทนา ถ้จะให้ผีที่สิงอยู่ออกไปให้ถอดหรือแก้ด้ายผูกคอออก แล้วเอาด้ายนี้ตีปัดตามตัวคนที่ถูกผีสิงอยู่ ผีจะอยู่ไม่ได้จะเผ่นออก และไม่กล้ากลับมารบกวนคนในบ้านอีก และยังมีการปลุกเสกในทางพิชิตโรคาพาธได้วิเศษนัก) แทงหวย

 

คำบูชาพระบัวเข็ม นโม ๓ จบ

กิจจะมาคะอุปคุตโต อะมะหาเถโร สัมพุทธวิยาคะโต มาระรัญจะ โสอิทานิ จะมะหาเถโร นะมัดปะสิท

ตะวาปะ ถิติโกอง วันทามิ พาเนวะอุปคุตตัง จะมะหาเถรัง ยังยังอุปักระวังชาติ วิทังเสนติ อะเสสะโต นโม

พุทธายะพระบัวเข็มจะมะหาเถโร สัพพะลาภังภะวันตุเม อิติปีโสภะคะวา พุทโธชัยโย ธัมโมชัยโย สังโฆชัยโย เมตตาฉิมพาลีจะมะหา เถโร สัพพะลาภัง ตะวันตุเมชัยยะตัง ปัตถะพีตับภัง สามินโท โสราชาปเซมิ ฯหรือ จิตติจิตติ มิตติเอหิมะมะ อุปปะคตโต จะมะหาเถโร นานาปาระมิ สัมมะปัณโน อิติปิโสภะคะวา มะอะ

อุเมตตา จะมะหาราชา สัพพะสะเนหา จะปูชิตา สัพพะทุกขัง มะหาลาภัง สัพพะโคพัง วินาสสันติประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (บูชาพระอุปคุต)หรือที่ชาวเหนือเรียกกันว่า “ประเพณีเพ็งพุธ” (คำว่า”เพ็ง” เป็นคำพื้นเมือง มีความหมายว่า คืนวันเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวง นับเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา เลขนำโชคหมายถึง ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน ชาวชาวล้านนา กล่าวคือพระภิกษุสามณร ในเมืองจะออกบิณฑบาตในช่วงเที่ยงคืน ในทุกปีที่มีวันเพ็ญขึ้น 15 คำที่ตรงกับวันพุธ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ในเดือนใด ดังนั้น บางปีอาจจะมีเพียงครั้งเดียว หรือ 2 ครั้ง และบางปีก็ไม่มีเลย

 

เมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวเหนือที่มีความเชื่อความศรัทธาพระอุปคุตหรือ พระบัวเข็ม ก็จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้คอยใส่บาตรกันตามถนนสายต่างๆการใส่บาตรเที่ยงคืนของคนไทยทางภาคเหนือนี้ ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้ว บุคคลผู้นั้นจะร่ำรวยเป็น

เศรษฐี บังเกิดแต่สิ่งดีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเองดังนั้น เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ ชาวเหนือจะนิยมไปคอยใส่บาตรกันมากเป็นพิเศษ เพราะถือว่าได้อานิสงส์มาก คติดังกล่าวเป็นความเชื่อที่มีมาช้านานของชาวเหนือ เลขนำโชค

 

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

 

เลขมงคล 18 ที่เที่ยว

เรื่องเที่ยวกับเรื่องถ่ายรูปเป็นเรื่องเดียวกัน แล้วยิ่งช่วงปีใหม่หลายๆ คนคงหาที่เที่ยวที่มาพร้อมที่ถ่ายรูปสวยกันอยู่ ไม่ต้องไปหาข้อมูลให้เสียเวลา เรารวมมาแล้ว กับ 20 ที่เที่ยวช่วงปีใหม่ไปแล้วรับรองว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนเตรียมกล้องและเสื้อผ้าเข้ากับสถานที่ให้พร้อม แล้วออกเดินทางไปเที่ยวกันได้เลย

1.วัตอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ในช่วงใหมหากได้ไปทำบุญไหว้พระที่วัดพร้อมได้รูปสวยๆ คงจะดีไม่น้อย อย่างวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า วัดแจ้ง เป็นอีกหนึ่งวัดในกรุงเทพที่สวยงาม และเป็นวัดสำคัญในประว

ติศาสตร์ไทยด้วย นอกจากมาไหว้พระที่นี่แล้ว ยังได้มีรูปสวยๆ กลับไปด้วย เนื่องจากสถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้สวยงาม โดยเฉพาะตรงลานพระปรางค์ถ่ายรูปได้สวยสุดๆ ไปเลย

 

2.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทำนายฝัน

อีกหนึ่งวัดในกรุงเทพที่เป็นวัดสถาปัตยกรรมสวยงามอีกแห่งหนึ่ง สำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ”วัดโพธิ์” เป็นวัดเก่าแกในกรุงเทพ และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 มีพระปรางค์สวยมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวที่นี่และถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก ใครยังไม่เคยมาไหว้พระ หรือมาเยี่ยมชมความสวยงามที่วัดแห่งนี้ รับรองว่าได้ถ่ายรูปสวยๆ กลับไปแน่นอน

 

3.หาดบางแสน

ตอนนี้หาดบางแสนเขาสวยงามแล้วนะ ใครยังไม่ได้ไปบาง ไปเลยใหม่นี้ บางแสนเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพที่ไปเที่ยวได้ง่ายมากๆ ขับรถแป๊บเดียวก็ได้เห็นทะเลที่สวยงามแล้ว หาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส ที่หาดบางแสนมีอยู่จริง

 

4.วัดกลางบางแก้ว

เป็นวัดในจังหวัดนครปฐม ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งแล้วชาวนครปฐมเอง ต่างก็แวะไปไหว้พระขอพรกันเป็นจำนวนมาก คาดว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือสมัยอู่ทองตอนปลาย ความสวยงามของวัดแห่งนี้ อยู่ที่พระอุโบสถ ที่ลวดลายเป็นปูนปั้น สวยงามอีกทั้งความงามด้านจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถก็เป็นภาพวาดที่สวยงามและมีการลงรักปิดทองที่งดงามมากๆ เลย

 

5.บ้านป่าบงเปียง เลขนำโชค

“บ้านป้าบงเปียง” เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเซียงใหม่ สวยงามด้วยนาขั้นบันได เขียวขจีไปสุดลูกหูลูกตา ช่วงปลายปีและต้นปีอากาศดีมาก ไปเที่ยวช่วงนั้นคือ ได้สัมผัสอากาศเย็นๆ ที่เชียงใหม่ด้วย เตรียมเสื้อมาให้พร้อม ได้รูปสวยๆ แน่นอน

 

6.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต

หากหาสถานที่ๆ ถ่ายรูปสวย แล้วไปเที่ยวเชียงใหม่บอกเลยว่าที่สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะเป็นที่ๆ ถ่ายรูปสวยมากๆ พื้นที่กว้างขวาง มีหลายมุมหลายโซนให้ได้ตามไปถ่ายรูปเพียบมีค่เข้าเยี่ยมชมด้วยนะ เด็ก 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาทแต่แนะนำให้ไปนะ เพราะสถานที่เขาสวยจริงๆ

 

7.ม่อนแจ่ม

อยากได้ภาพดอกไม้สวยๆ ไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องไปเที่ยวม่อนแจ่มให้ได้ ช่วงปลายปีดอกไม้บานสะพรั่งสวยงามสุดๆ ได้ถ่ายรูปมกลางดอกไม้สีสันสดใสราวกับอยู่ในเมืองเทพนิยายชัดๆ ทั้งทุ่งดอกเวอร์บีน ดอกคอสมอสเป็นต้น แต่ละช่วงดอกไม้จะบานเป็นฤดู ใครอยากได้ภาพถ่ายสวยๆ ก่อนมาเที่ยวอยลืมเช็คช่วงเวลาดอกไม้บานด้วยนะเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วไม่ได้ภาพสวยๆ เชงเย่เลย

 

8.กาแฟบ้านไทลื้อ อ.ปัว เลขมงคล

ขึ้นเหนือกันต่อที่เที่ยวถ่ายรูปสวยในช่วงปีใหม่จะให้พลาดจังหวัดน่านได้ยังไง สำหรับพิกัดที่ใครไปเที่ยน่านแล้วต้องตามไปเที่ยวเพราะถ่ายรูปสวย กาแฟบ้านไทลื้อที่ อำเภอปัว จากตัวเมืองน่านขับรถมาเพลินๆ ไม่ไกลมากประมาณ 1.30 ชั่วโมง ครึ่งก็ถึง มาเที่ยวได้เลยคุ้มค่ามากรูปถ่ายสวยแถมได้จิบกาแฟท่ามกลางทุ่งนา โอเคเลย

 

9.วัดศรีมงคล ทำนายฝัน

เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดน่านอีกแห่งหนึ่งที่ต้องไปไหว้พระสักการะ แล้วที่สำคัญคือมีวิวสวยๆ ของทุ่งนาให้ชมด้วย ใครมาที่วัดแห่งนี้เป็นอันต้องลงไปชมวิวจุดๆนี้แล้วทุ่งนาด้านล่างเป็นร้านกาแฟด้วยนะ นอกจากได้ชมวิวสวยๆ แล้ว และยัได้จิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติด้วย

 

10.ไร่ชาฉุยฟง

อีกหนึ่งที่เที่ยวไฮไลท์ เชียงรายที่คนชอบถ่ายรูปจะต้องแวะมาเที่ยว ไร่ชาฉุยฟง ที่นี่เป็นทีๆ ปลูกชาชั้นดีของเมืองไทยเลย แล้วนอกจากการได้มาเที่ยวจิบชาดีๆแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปสวยๆ ของไร่ชาอีกด้วย วิวทิวทัศน์สวยงาม ได้รูปถ่ายในไร่ชาสวยๆ บรรยากาศดีๆ เหมือนได้รูปอยู่ต่างประเทศเลย

 

11.วัดร่องขุ่น

“วัดร่องขุ่น” ขึ้นชื่อเรื่องความสวย โด่งดังไกลไปต่างประเทศด้วย โดยฉพาะชาวจีน มาเที่ยวเซียงรายต้องแวะมาเที่ยวชมความงามที่วัดแห่งนี้ ซึ่งวัดร่องขุ่นเป็นการออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เต็มไปด้วยงานศิลปะที่สวยงาม

 

12.ภูชี้ฟ้า

เรื่องที่เที่ยวธรรมชาติสวยงามถ้าไม่พูดถึง ภูชีฟา คงไม่ได้ จังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่ถ่ายรูปสวยวิวสวยเบอร์แรงมาก อากาศดีตลอดปีไปเที่ยวได้ทั้งปีแต่ช่วงปลายปี -ตันปี ธันวาคม-มกราคม อากาศจะเย็นๆมีทะเลหมอกสวยๆ นักท่องเที่ยวจะเยอะหน่อย ถ้าอยากไปเที่ยวแล้วได้รูปสวยๆ ไปช่วงคนเที่ยวน้อยๆ ได้รูปสวยแน่นอน

 

เลขเด็ด เลขนำโชค

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564

7 = 73,70,75,78

6 = 63,60,65,68

2 = 23,20,25,28

 

13.ยานเก่าและสตรีทอาร์ต ภูเก็ต

พาไปเที่ยวต่อที่ภาคใต้ สำหรับสบายชอบถ่ายรูปตามไปเช็คอินที่เที่ยวเท่ๆ อย่างจังหวัดภูเก็ต เมืองคนเท่จริงๆ กูเก็ตไม่ได้มีแค่ทะเลสวยเท่านั้น แต่ในเมืองภูเก็ตมีอะไรสวยๆ เทอีกเยอะ ย่านเก่าชิโนโปรตุกีสตึกสวยเก่าๆ มากมยา อีกทั้งยังมีสตรีทอารตสวยๆ ให้ตามไปเก็บถ่ายรูปอีกด้วย

 

 14.หาดไม้ขาว เลขมงคล

เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่คนตามไปถ่ายรูปเพียบเลย หาดไม้ขาว หาดทรายขาวน้ำทะเลสวย แต่เหนือสิ่งอื่นใดหาดไม้ขาวไม่เพียงแค่ทะเลสวยเหมือนที่ไหนๆ แต่บริเวณหาดนี้อยู่ใกล้กับสนามบิน นักท่องเที่ยวเลยมาถ่ายรูปที่บริเวณนี้เพื่อถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินตอนแลนด์ได้ภาพสวยๆ แบบไม่เหมือนใครเลย

 

15.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

ที่นี่ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเพียงเล่าเรื่องราวของจังหวัดนั้นๆ แต่ที่ของราชบุรี สวยตั้งแต่ด้านนอก ที่ตกแต่งไว้สีชมพูโดดเด่น เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีที่เป็นช็อกกี้พิงค์มากๆ ใครมาเที่ยวราชบุรีจะมาเที่ยวแล้วถ่ายรูปกันหน้าพิพิธภัณฑ์ แล้วใช้ฉากสีชมพูสวยๆ นี้แหละเป็นภาพประกอบ

 

16.ณ สัทธา อุทยานไทย

ที่ราชบุรีที่เที่ยวเยอะนะ แล้วแต่ละที่คือถ่ายรูปสวยปังมาก อย่าง ณ สัทธา อุทยานไทย นอกจากเป็นที่เที่ยวแสนสงบแล้วยังเป็นที่เที่ยวราชบุรีที่ขึ้นชื่ออีกแห่งที่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่ต้องแวะให้ได้ การไปเที่ยวที่นี่คุณจะได้รูปถ่ายสวยๆ แบบธรรมชาติ ที่มาพร้อมๆ กับภาพแบบย้อนวันวาน เพื่อให้เข้กับสถานที่แนะนำให้ใส่ชุดไทยไปเที่ยวรูปจะสวยฟินมาก แทงหวย

 

17.ปราสาทสัจธรรม

“ปราสาทสัจธรรม” เป็นที่เที่ยวที่คนชอบถ่ายรูปห้ามเด็ดขาด เป็นที่เที่ยวพัทยา ปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วสวยสุดๆ อีกด้วย ปราสาทสัจธรรมไม่ได้มีเพียงแค่ปราสาทไม้ที่สวยงาม แต่บริเวณรอบๆ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่นขี้ช้าง ขับเอทีวี ขี่ม้าเป็นต้นแทงหวย

 

18.The Sky Gallery พัทยา

อีกหนึ่งสถานที่ๆ ไปเที่ยวแล้วถ่ายรูปสวย The Sky Gallery พัทยา ร้านอาหารริมทะเล ที่มีบรรยากาศสวย

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค แทงหวย

เรื่องลี้ลับ นำพา โชคลาภ รอยสวาท

“รันดานึกว่าพี่ จะไม่อยากอยู่ใกล้รันดาเสียแล้ว นึว่าพอหมดหน้าที่พี่ก็จะจากไป พี่อาจไม่ได้รักรันดา แค่มาเพราะ…พลังนั่น”เธอน้ำตาเอ่อเมื่อพูดความในใจในขณะที่ชายหนุ่มดึงตัวหญิงสาวเข้ามากอดเอาไว้แน่นอย่างที่ใจของตนเองปรารถนา

“ไม่มีวัน ไม่มีวัน เป็นอันขาด”เขาย้ำ ทำนายฝัน

“ให้พี่ตายไปเสียดีกว่า ที่จะทำแบบนั้น”เขาบอก ไม่ว่าหญิงสาวจะให้เขาเป็นอะไรก็ตาม ทางเลือกของเขาที่ตัดสินใจแล้วมีเพียงสายเดียวเท่านั้น คือตัดสินใจใช้ชีวิตเพื่อเธอ

“พี่ลม”เธอเรียกเขาน้ำตาที่เพียรอุตส่าห์กลั้นไว้ หยดลงแก้มเนียนจนได้ ทว่าคราวนี้มันเป็นน้ำตาแห่งความปิติไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจ”รันดาขอโทษที่มองพี่ไม่ดี ขอโทษที่มองพี่ผิดไป”หญิงสาวบอกอย่างละอายแกใจ หากแต่ชายหนุ่มไม่มีวันยอมให้เธอต้องมาจมกับความผิด ความทุกข์และน้ำตาหรอก

“ก็ได้งั้น! ให้พี่ทำโทษ”

เขาก้มกระซิบจนใกล้ใบหูของหญิงสาวทำเอาหัวใจของมิรันดาเต้นแรงถี่ทว่าเธอก็ไม่ได้ถอยหนีไปจากเขา”ทำโทษอะไรคะ!?” หญิงสาวเอ่ยถาม … หน้าแดง”วันนี้ ไหนๆ เราก็มาที่นี่ที่ที่คู่รักเขามากัน วันดาแกล้งเป็นคู่รักให้พี่สักวันได้ไหม?”ชายหนุ่มเอ่ยถามเขารู้ดีว่า มันไม่ถูกแต่การหักห้ามใจที่จะไม่แสดงว่ารัก กับหญิงสาวตรงหน้ามันช่างยากเย็น

“พี่ลมก็…” มิรันดาหน้าแดงนึกไม่ถึงว่า เขาจะขอเช่นนี้”ลำบากใจหรือครับ งั้นไม่เป็นไร”ชายหนุ่มรีบบอกท่าทีขี้เล่นที่เธอหลงรักหายไป แถมทำท่าจะถอยห่างออกไปอีกสองก้าวด้วยท่าทีน้อยใจ

“ไม่ค่ะ” หญิงสาวผวาจับมือเขาเอาไว้อีก”พี่อย่าจากรันดา ไปไหนอีกเลยนะคะ แค่รู้สึกว่า จะต้องอยู่โดยที่พี่ไม่สนใจ รันดาก็รู้สึก…”หญิงสาวน้ำตารื้นขึ้นมาอีก หากแต่ชายหนุ่มไม่ยอมให้หญิงสาวที่เขารักเศร้าอีกต่อไป เขาดึงร่างบางเข้ามากอดไว้แน่น ก่อนดึงริมฝีปากสวยงามเข้ามาจูบ เบาๆ”รันดา ตราบที่มียังมีชีวิตอยู่ พี่จะไม่มีทางยอมให้รันดาเสียใจเป็นอันขาด”ชายหนุ่มยังยืนยันหนักแน่น และเพียงแค่นั้น แค่นั้นจริงๆ ที่หญิงสาวรู้สึกว่าโลกทั้งโลกที่เคย ทุกข์ระทม บิดเบี้ยว กลับมาสดใส สวยงาม เธอพร้อมแล้วที่จะมีความรักที่แสนหวาน กับผู้ชายที่เธอรักอย่างเหลือเกิน และพรุ่งนี้เมื่อวันเกิดของเธอมาถึง วันเกิดของเธอ กับวันแต่งงานจะเป็นวันเดียวกัน และเมื่อถึงเวลานั้น ความสุขแสนหวานจะคงอยู่กับเธอไปอีกนานแสนนาน

..แต่ทว่า สิ่งเดียวที่เธอยังกังวลอย่างมากก็คือ การรักษาเนื้อรักษาตัวให้พ้นจกการเล่นงานของพวกเงา”ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก ที่นี่เป็นเกาะ กลางคืนที่นี่ติดสปอตไลที่ไว้ทั่ว ยังไงพวกเงาก็คงไม่กล้า เข้ามาด้วยตัวเองหรอก”เสียงของชายหนุ่มเอ่ยบอก นั่นทำให้มิรันดาเบาใจไปอีกเปราะ และครั้งนี้ก็เหลือแต่คำถามสำคัญ ที่เธอสงสัยมาตลอด”ตอนที่รันดา เจอพี่ครั้งแรกรันดาคิดว่าพี่ เป็นคุณลุงเสียอีก ไม่คิดว่าจะอายุมากกว่ารันดาไม่กี่ปี” หญิงสาวบอกขณะที่ชายหนุ่มหัวเราะร่วน

พี่ก็เป็นแค่วัยรุ่นตัวสูงน่ะ” ชายหนุ่มบอก พร้อมยิ้มหวาน เลขมงคล แต่ที่จริง พี่ก็อายุเยอะกว่ารันดาหลายปืนะ” ชายหนุ่มว่า ทำเอาหญิงสาวหันมาตาโตใส่เขา มองอย่างล้อๆ

  

“จริงเหรอคะ นี่พี่แอ๊บทำตัวเด็กเหรอคะ” หญิงสาวว่าล้อๆ จนชายหนุ่มหัวเราะ ลั่น มองหญิงสาวหน้าใสที่เขาเฝ้ดูแลมาหลายปี อย่างรักใคร่”ก็มีแฟนเด็กนี่ ต้องแต่งตัววัยรุ่นได้สิ” เขาหัวเราะจนเห็นลักยิ้ม ข้างๆ แก้ม และตอนนั้นเองที่สายตาของมิรันดาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่าง ที่ดูเหมือนมาอยู่ผิดที่ผิดทาง

ทำนายฝัน “นั่นอะไรคะ”หญิงสาวเอ่ยถาม เมื่อเห็นรถตู้คันใหญ่ ที่แล่นมาตามถนน ถนนที่เป็นเกาะส่วนตัว ที่สำคัญรถตู้คันนั้นติดฟิลม์คำมืด และยังไม่ทันที่ทั้งสองจะทันได้ขยับตัว อาวุธปืนหลายกระบอกก็เล็งมาที่ มิรันดา”ขึ้นรถเดี๋ยวนี้ ไม่อย่างนั้นฉันจะยิง นังนี้ให้กระจุย”เสียงข่มขู่นั้นจริงจังและนั่นทำให้วายุชะงัก แม้เขาจะไม่กลัวตาย แต่เขาจะยอมเสียงให้มิรันดามาเสี่ยงด้วยไม่ได้เป็นอันขาดเขาไม่กลัวพวกมันแม้แต่น้อย และอย่างน้อยการขึ้นรถไปครั้งนี้อจจะยื้อเวลาได้ เพราะพวกมันจะไม่ทำอะไรมิรันดา จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ที่เป็นวันเกิดของเธอ

“ยอมมันไปก่อน เชื่อใจพี่นะว่า พี่จะไม่ทำให้รันดาตกอยู่ในอันตรายแน่ๆ”เสียงของเขามั่นคงหนักแน่นและแน่นอน เขาเตรียมแผนไว้สำหรับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่แล้วเขากดสัญญาณที่นาฬิกาข้อมือเบาๆ เพียงไม่น่าเกินสิบนาที จะต้องมีคนที่เป็นกองทัพย่อมๆ มาช่วยเขาแน่นอน แต่วายุไม่คิดเลยว่า ทุกสิ่งที่เขาทำ มันจะสูญเปล่าการที่เขาและมิรันดา ก้าวขึ้นรถ ครั้งนี้ มันจะเป็นการกระทำที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล

ในรถคันนั้นร่างสองร่างนั่งอยู่ที่ เบาะอ่อนนุ่ม ในรถตู้คันใหญ่ แม้จะติดฟิล์มหนาทึบ แต่การออกมาในช่วงกลางวันทำให้ร่างการของทั้งคู่อ่อนแอลง”เชิญนั่งเถอะ เราไม่ได้จะมาทำร้ายเธอหรอกเราแค่จะมาคุย”

เสียงของหญิงสาว ที่มีเพียงหนังทุ้มโครงกระดูกเอ่ยเสียงแหบโหย ขณะที่อีกร่าง ที่นั่งโอบกอดกันอยู่ข้างๆ ดูโศกเศร้า อาคูรยิ่งนัก”นี่รันดา เจ้าทำใจให้ดีดีไว้” เขาร่ำไห้ เป็นสิ่งที่มิรันดาไม่เคยคิดว่า จะได้เห็น

“พวกคุณต้องการอะไร”หญิงสาวเอ่ยถาม แทงหวย “ข้ากำลังจะตาย ข้าไร้เรี่ยวแรง และข้ารู้ตัวดีว่ากำลังใกล้จะตาย”เงาที่เป็นหญิงสาวเอ่ย

“ข้าอยากจะมาขออภัย เจ้าและตระกูลของเจ้า ที่ทำให้เดือดร้อนกันมาหลายชั่วคน เพียงเจ้าให้อภัยข้า ขาจะออกไปจากรถ ให้อาทิตย์ แผดเผาให้สมบาปที่พวกข้าทำ ที่สามีข้าทำ อภัยให้ข้ากับสามีด้วยนะ ข้าเหนื่อยที่จะดิ้นรนอยู่แล้ว เมื่อพวกข้าตายเจ้าจะได้เป็นอิสระ”เสียงของนีรดาแหบโหย ขณะที่ทั้งคทาและนี่รดานั่งลงคุกเข่าขอโทษบัดนี้คฑาไม่ยึดติดอะไรอีก ทั้งเงินทองลาภยศ เขาเหลือเพียงนีรดาคนเดียวที่เขารักและเมื่อเธอจะจากไปเขาก็จะไปด้วยและการมาขอโทษทายาทของตระกูล ทีเขาเคยทำผิดด้วย เพื่อจะจากไปอย่างสงบตอนนั้นเองที่มิรันดารู้สึกว่า ตรงกลางอกของเธอเต้นแรงและร้อนมาก มากจนต้องเอามือไปจับไว้ หากนี่เป็นคำขอสุดท้าย เธอก็ให้ได้”ได้ฉันให้อภัยพวกคุณ”ทันทีที่เธอพูดจบ แสงสีรุ้งก็เปล่งประกายมาทั่วรถวูบหนึ่ง วูบเดียวและตอนนั้นเอง ทีนีรดา รวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมด ออกไปนอกรถ ไปโดนแสงแดดกล้าที่แผดเผา เพื่อจบเรื่องทั้งหมด คฑาเองก็เช่นกัน….

ทันทีที่แสงแดดต้องผิว สิ่งอัศจรรย์ก็ปรากฏ เพราะทั้งสองไม่ได้แหลกสลายเป็นธุลี หากแต่หนังสีดำที่ครอบคลุมร่างกลับแหลกสลายเคเผยเรือนร่างของชายหนุ่มหล่อและหญิงสาวผู้สวยงาม ทั้งสองกลับคืนร่างเดิม คำสาปสิ้นสุดลงแล้ว ทั้งสองได้วิญญาณกลับคืนและจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ควรไปและบริวารของพวกเขาก็เช่นกันมิรันดา ได้เห็นรอยยิ้มอย่างมีความสุขของคนทั้งและอยู่ๆ น้ำตาก็รินไหล จบแล้ว จบสักที เขาทุกข์ทรมาน มานับร้อยปี ไม่ใช่ให้เธออภัยหรอก เขาต้องยอมรับผิดและให้อภัยตนเองก่อน นั่นจึทำให้คำสาปคลายลงได้ หญิงสาวรู้สึกถึงอ้อมกอดอุ่นที่ดึงเธอไปกอดทางด้านหลัง

“คำสาปจบแล้ว ไม่มีพวกงานั่น มาตามล่ารันดาแล้วรันดาอยากจะแต่งงานกับพี่อยู่ไหม?” เสียงของวายุถามอย่างไม่มั่นใจนัก

“ไม่มีทาง” มิรันดาทำเสียงดุ จนชายหนุ่มหน้าเจื่อนเลขมงคล “ไม่มีทางที่รันดาจะปล่อยพี่ลมหลุดมือไปเป็นอันขาด” เธอบอกพร้อมหัวเราะลั่นทำเอาคนหน้าจ๋อยเมื่อครู่ หัวเราะไปด้วย”ยายตัวแสบ” เขาหัวเราะและยินยอมพร้อมใจจะดูแลยายตัวแสบไป ตลอดชีวิต จบบริบูรณ์…

 

ทำนายฝัน สัมผัสเสน่ห์หา

เรื่องมันเกิดเมื่อนานมาแล้วครับ หลังจากที่เกิดมามันก็ทำให้ความรู้สึกต่อกันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมันก็เปลี่ยนไปอีแง่มุมหนึ่ง ลึกซึ้งแนบแน่นกว่าเดิม แต่ก่อนเราก็อยู่กันแบบพี่สาวจอมเฮี้ยบ กับน้องชายอีกคนที่อยู่ในโอวาทมาตลอด…ผมเองน่ะก็เด็กวัยรุ่นอายุสิแปดทั่วไปน่ะครับ หน้าตาก็คงพอใช้ มีเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่ไปเที่ยวกันสนุกสนานเฮฮาแต่ยังไม่เคยถึงกับจะกอดจูบลูบคลำใคร

เรื่องไปเที่ยวน่ะลีมไปเลยครับ ได้เงินค่าขนม ค่าใช้จ่ายมาก็เก็บไว้ซื้อพวกสมุดหนังสือ อุปกรณ์การเรียนเสียเป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือก็เจียดๆ กันในหมู่เพื่อนฝูงไปซื้อหนังสือประเภทโป๊เปลือยมาแบ่งกันดู แต่ถ้าถึงกับร่วมเพศก็ต้องเอาไปรวมไว้ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งที่ฐานะดีครับเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของผองเพื่อนเลย….เพราะมันมีห้องหับส่วนตัวที่มิคชิและสะดวกปลอดโปร่ง พวกเราเลยไปซ่องสุมกันทุกเดือนเลขนำโชค

ที่หนักที่สุดก็คือ การสำเร็จความใคร่ แข่งกันว่าใครจะไปไกลที่สุด ไอ้ความที่กลุ่มนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยและขยันเรียนกันส่วนใหญ่ กิจกรรมของพวกเราก็อยู่แค่นั้นส่วนมากจะไปนั่งดูหนังสือทำการบ้านกันมากกว่า เลขมงคล ก็เพราะพี่สาวสองสามคนนี่น่ะ จอมเฮี้ยบเลยครับ…ถ้าบอกว่าไปดูหนังสือบ้านเพื่อนละก็ พอถึงบ้านเป็นไม่ได้ต้องเรียกดูสมุดทุกที และถ้าไม่มีความคีบหน้าละก็ฟ้องแม่ครับ ที่นี้ละหูได้ชากันไปตามกันพวกเราก็เลยขยันกันส่วนใหญ่ มีหนังสืออย่างว่าเป็นส่วนประกอบพอให้ตื่นเต้นเป็นครั้งคราวส่วนไอ้วันที่เกิดเรื่องน่ะ มันเป็นวันหยุดครับ ปลายๆกุมภาพันธ์แล้ว โรงเรียนก็ปิดเทอม อากาศเริ่มอ้าวๆ แล้วตอนบ่ายผมก็ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆ กลับมาบ้านก็เกือบหกโมง เห็นพ่อขยับรถมาหน้าบ้าน ก็รู้ว่าคงไปงานเลี้ยงกันอีก น้องชายอีคนก็ไปค้างบ้านเพื่อนครับ ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมแข่งขันแรงฉีดกันเหมือนผมหรือเปล่า แต่ก็ช่างมันเถอะครับที่สำคัญคือคืนนี้ไม่มีรายการทีวีที่น่าสนใจเลย คงเซ็งน่าดูกว่าจะหลับ เย็นๆ แล้วอกาศก็ยังอ้าวๆ พออาบน้ำเสร็จผมเลยใส่กางเกงกีฬกับเสื้อยืดตัวโคร่งๆ แค่นั้นจะได้เย็นสบาย ชายเสื้อมันก็ยาวจนคลุมง่มขาลงไป คงไม่มีใครเห็นถ้าเจ้าหนูของผมมันจะแกว่งไกวอะไรไปบ้าง ลงมานั่งกินข้าว ก็เจอจอมเฮี้ยบนั่งอยู่ก่อนแล้วแหละครับ..แทงหวย.พี่สาวคนนี้เป็นลูกติดมาจากพ่อเลี้ยงผม เราอยู่ร่วมบ้านกันมาตั้งแต่ผมตัวกระเขี้ยก เพราะโตมาด้วยกัน เราจึงรักใคร่กันดีเหมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาเลยก็ว่าได้

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *